ИЗ СЕРИИ “CJOVEK NA KROVU #6”

АВТОРСКАЯ ТЕХНИКА, БУМАГА, 50Х70, 2020

ИЗ СЕРИИ “CJOVEK NA KROVU #5”

АВТОРСКАЯ ТЕХНИКА, БУМАГА, 50Х70, 2020

ИЗ СЕРИИ “CJOVEK NA KROVU #4”

АВТОРСКАЯ ТЕХНИКА, БУМАГА, 50Х70, 2020

З СЕРИИ “CJOVEK NA KROVU #3”

АВТОРСКАЯ ТЕХНИКА, БУМАГА, 50Х70, 2020

ИЗ СЕРИИ “CJOVEK NA KROVU #2”

АВТОРСКАЯ ТЕХНИКА, БУМАГА, 50Х70, 2020

Из серии “CJOVEK NA KROVU #1”

авторская техника, бумага, 50х70, 2020